Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden IM Makeup

Als je mij gaat boeken of met mij samenwerken, is het goed om te weten wat de algemene voorwaarden van mijn dienstverlening is. Deze lees je hieronder.

1. Algemeen

1.1    IM Makeup is gevestigd in Amsterdam en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 51394413.

1.2    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen IM Makeup en haar opdrachtgevers.

1.3    De opdrachtgever aanvaardt deze Algemene Voorwaarden door het reserveren of boeken van een dienst van IM Makeup.

1.4    Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen ervan volledig van toepassing.

2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1    Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van IM Makeup aanvaardt.

2.2    De opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van IM Makeup voordat een boeking wordt gedaan.

2.3    De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.4    Een offerte is 14 dagen geldig (zegge veertien) tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

2.5    Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Betaling

3.1    Betaling van het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden.

3.2    Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

3.3    Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die IM Makeup moet maken ter inning van het door de opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van de opdrachtgever.

4. Reis- en parkeerkostenvergoeding

4.1    De door IM Makeup gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van €0,19 per kilometer of in het geval van reizen met het openbaar vervoer de openbaar vervoerskosten.

4.2    De door IM Makeup gemaakte parkeerkosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5. Overmacht

5.1    In geval van overmacht waaronder ziekte of ongeval kan IM Makeup te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.

5.2    IM Makeup zal zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.

5.3    In geval van overmacht kan de opdrachtgever IM Makeup niet tot schadevergoeding aanspreken.

6. Opzegging, beëindiging en opschorting overeenkomst

6.1.   Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door IM Makeup gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.

6.2    Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 14e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd.

6.3    Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a.   Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 25%.
b.   Bij annulering vanaf de 7e dag tot de 2e dag voor de opdracht 50%.
c.    Bij annulering vanaf de 2e dag voor de opdracht 75%.
d.   Bij annulering op de dag zelf dient de totale factuur te worden voldaan.

7. Aansprakelijkheid en schade

7.1    IM Makeup zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

7.2    IM Makeup is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat IM Makeup is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

7.3    IM Makeup sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van IM Makeup en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan IM Makeup kunnen worden toegerekend.

7.4    De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie met betrekking tot overgevoeligheid of mogelijke allergische reacties, ook als hier niet uitdrukkelijk naar is gevraagd door IM Makeup. IM Makeup zal naar eer en geweten rekening houden met deze informatie. Desalniettemin kan IM Makeup nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade of allergische reacties/uitslag of gevolgen hiervan in de ruimste zin van het woord tenzij sprake is van grove nalatigheid.

8. Wijziging, uitleg en vindplaats voorwaarden

8.1   Deze voorwaarden staan ook op de website: www.im-makeup.nl/algemene-voorwaarden

8.2   In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

8.3   Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst

9. Geschillenregeling

9.1    Op elke overeenkomst tussen IM Makeup en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

9.2    IM Makeup en de opdrachtgever zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Download hieronder de Algemene Voorwaarden