Algemene Voorwaarden IM Makeup

Als je IM Makeup gaat boeken of met IM Makeup gaat samenwerken, is het goed om te weten wat de algemene voorwaarden van de dienstverlening zijn. Deze lees je hieronder.

1. Algemeen

1.1  IM Makeup is gevestigd in Amsterdam en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 51394413.
1.2  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen IM Makeup en haar opdrachtgevers.
1.3  De opdrachtgever aanvaardt deze Algemene Voorwaarden door het afnemen van een dienst van IM Makeup.

2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1  Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van IM Makeup aanvaardt.
2.2  De opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van IM Makeup voordat een boeking wordt gedaan.
2.3  Uitgebrachte offertes zijn wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.4  Een offerte is 14 dagen geldig (zegge veertien) tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

3. Tarieven, betaling en reservering opdrachten

3.1  Alle tarieven en prijzen van IM Makeup zijn inclusief 21% BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven. Het BTW-nummer is NL001902610B90.
3.2  De boeking van een dienst is pas definitief indien het volledige bedrag is voldaan. Betaling vindt vooraf plaats via een Tikkie-link in de boekingsbevestiging.
3.3  Bij betaling via factuur voor bedrijven dient het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
3.4  Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 3.3 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
3.5  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die IM Makeup moet maken ter inning van het door de opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van de opdrachtgever.
3.6  Opdrachten boven de € 1.500 factureer ik in twee delen: de eerste factuur is voor een aanbetaling van 30% na verlenen van de opdracht en de tweede voor het resterende bedrag na levering van mijn diensten.

4. Reiskostenvergoeding

4.1  De door IM Makeup gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. De reiskosten worden gebaseerd op een vergoeding van €0,20 per kilometer. In het geval van reizen met het openbaar vervoer worden de openbaar vervoerskosten in rekening gebracht.
4.2  De door IM Makeup gemaakte parkeerkosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5. Annulering opdracht

5.1 Geboekte opdrachten kunnen kosteloos worden geannuleerd door de opdrachtgever tot 14 dagen vóór de geplande opdracht. Eventuele betalingen die zijn gedaan, worden terugbetaald..
5.2 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd vanaf de 14e dag voor de opdracht, zijn de volgende annuleringskosten van toepassing:
a. Bij annulering tussen de 14e en de 7e dag voor de opdracht brengen we 50% van de kosten in rekening.
b. Bij annulering vanaf de 7e dag tot de dag voor de opdracht wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
5.3  Je kunt een reeds betaalde make-up advies of workshop afspraak eenmalig kosteloos verzetten. Bij het verzetten van de tweede afspraak brengen we €25 administratiekosten in rekening.

6. Overmacht

6.1  In geval van overmacht waaronder ziekte of ongeval van de visagist kan IM Makeup te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.
6.2  IM Makeup zal zich inspannen een visagist te vinden, die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.
6.3  In geval van overmacht kan de opdrachtgever IM Makeup niet tot schadevergoeding aanspreken.

7. Aansprakelijkheid en schade

7.1  IM Makeup is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht, tenzij sprake is van opzet of schuld van IM Makeup. De opdrachtgever dient binnen 48 uur hiervan telefonisch en/of schriftelijke melding te maken. Is hier sprake van opzet of grove schuld dan zal de opdrachtgever dit bij IM Makeup verhalen.
7.2  IM Makeup sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van IM Makeup en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan IM Makeup kunnen worden toegerekend.
7.3  De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie met betrekking tot overgevoeligheid of mogelijke allergische reacties, ook als hier niet uitdrukkelijk naar gevraagd door IM Makeup. IM Makeup zal naar eer en geweten rekening houden met deze informatie. IM Makeup kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade of allergische reacties/uitslag of gevolgen hiervan in de ruimste zin van het woord tenzij sprake is van grove nalatigheid. IM Makeup werkt volgens de in de branche geldende hygiëne richtlijnen en hecht hier erg veel belang aan.

8. Wijziging, uitleg en vindplaats voorwaarden

8.1  In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
8.2  Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst

9. Geschillenregeling en klachten

9.1  Op elke overeenkomst tussen IM Makeup en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
9.2  IM Makeup en de opdrachtgever zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
9.3  IM Makeup neemt iedere klacht serieus. Een klacht zal daarom altijd in behandeling worden genomen en onderzocht. Eventuele geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht. IM Makeup heeft klantgerichtheid en een goede klantervaring hoog in het vaandel.

Sharing is caring!